ASi Ekspress Grupp ettepanek muudatuseks nõukogus ja erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade 30.10

ASi Ekspress Grupp nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida uueks nõukogu liikmeks Ahto Pärl. Uue nõukogu liikme kaasamise eesmärk on tugevdada kontserni trükiteenuste valdkonna tegevusi ja suundi kontsernis. 

ASi Ekspress Grupp nõukogust on seisuga 29.10.2018 otsustanud tagasi astuda nõukogu esimees Andre Veskimeister. 

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 22.11.2018 algusega kell 10:00 ASi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Parda 6 VI korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9:30 koosoleku toimumiskohas.

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1.   Nõukogu liikme tagasikutsumine

2.   Nõukogu liikme valimine

ASi Ekspress Grupp nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud:

1. Nõukogu liikme tagasikutsumine

Kutsuda nõukogust tagasi nõukogu liige Andre Veskimeister (isikukood 36707040262).

2. Nõukogu liikme valimine

Valida nõukogu liikmeks Ahto Pärl (isikukood 38001100281), kelle volitused nõukogu liikmena algavad alates otsuse vastuvõtmise kuupäevast. Liige valitakse vastavalt põhikirjale viieks aastaks.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14.11.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigi ASi Ekspress Grupp erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee ja ASi Ekspress Grupp kontoris Parda 6, 10151 Tallinn, VI korrus tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00 alates üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a).

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 18.11.2018, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil: egrupp@egrupp.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda lisaküsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 6.11.2018, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 29.10.2018 seisuga 17 878 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 17 527 oma aktsiat.

Erakorralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ja volitusi tõendav kirjalik dokument.

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil egrupp@egrupp.ee või toimetades eespool nimetatud dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontorisse Parda 6, Tallinn 10151, VI korrus (tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 21.11.2018 kell 16:00, kasutades selleks ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate ASi Ekspress Grupp veebilehelt www.egrupp.ee

Otsuste eelnõud

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt