Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade 14.05

Lugupeetud ASi Ekspress Grupp aktsionär 

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 6.06.2018 algusega kell 10:00 ASi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Parda 6 VI korrusel. 

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9:30 koosoleku toimumiskohas. 

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine

1.   1.01.2017–31.12.2017 majandusaasta aruande kinnitamine

2.   2017. aasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

3.   Nõukogu liikmete tagasikutsumine

ASi Ekspress Grupp nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud

1. 1.01.2017–31.12.2017 majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2017–31.12.2017 majandusaasta aruanne

2. 2017. aasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2017. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,14 miljonit eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 157 000 euro võrra, maksta aktsionäridele dividende 7 (seitse) eurosenti 1 (ühe) aktsia kohta, kokku 2,086 miljonit eurot, ning ülejäänud summa 897 000 eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on 20.06.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga kantud ASi Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 19.06.2018. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. a majandusaasta eest. Dividendid makstakse välja 3.07.2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Kutsuda nõukogust tagasi nõukogu liige Marek Kiisa (isikukood 36811160335).

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 30.05.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee ja ASi Ekspress Grupp kontoris Parda 6, 10151 Tallinn, VI korrus tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00 alates üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a).

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 1.06.2018, esitades selle kirjalikult aadressil AS Ekspress Grupp, Parda 6, Tallinn 10151.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda lisaküsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 21.05.2018, esitades selle kirjalikult aadressil AS Ekspress Grupp, Parda 6, Tallinn 10151.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 14.05.2018 seisuga 17 878 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 17 527 oma aktsiat.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ja volitusi tõendav kirjalik dokument.

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil egrupp@egrupp.ee või toimetades eespool nimetatud dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontorisse Parda 6, Tallinn 10151, VI korrus (tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 5.06.2018 kell 16:00, kasutades selleks ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate ASi Ekspress Grupp veebilehelt www.egrupp.ee.

Otsuste eelnõud

Uudised

Loe meie viimaseid uudiseid ja blogipostitusi. 

Kontakt