Aktsionäride üldkoosolek

Üldkoosolek on ASi Ekspress Grupp kõrgeim juhtimisorgan. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu ettevõtte asukohas. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.

20.01.2022 Teade ASi Ekspress Grupp aktsionäride otsuse vastuvõtmise kohta erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn; edaspidi Ekspress Grupp) juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta otsus vastu erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS § 2991 alusel.

Aktsionärid saavad hääletada e-posti teel, kasutades selleks hääletussedelit, mis on lisatud sellele teatele nii Nasdaq Balti börsi (https://nasdaqbaltic.com/) kui ka Ekspress Grupi veebilehel. Täidetud ja allkirjastatud hääletussedel ning isikusamasuse tuvastamist võimaldavad ja esindusõigust tõendavad dokumendid tuleb edastada e-kirjaga aadressil egrupp@egrupp.ee hiljemalt 11. veebruaril 2022. aastal kella 9.00-ks (Eesti aja järgi) vastavalt alltoodud korraldusele. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Otsuste vastuvõtmiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäeva, s.o 4. veebruaril 2022. aastal Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäride otsused avalikustab Ekspress Grupp börsiteatena ja ettevõtte kodulehel vastavalt äriseadustiku § 2991 lg 6 hiljemalt 18. veebruaril 2022. aastal.

Ekspress Grupi aktsiakapital on 20.01.2022. a seisuga 18 478 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 30 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 513 972 omaaktsiat.

Ekspress Grupi juhatus esitab aktsionäridele järgmise otsuse eelnõu:

  1. Aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine, mille alusel tekib Geenius Meedia poolt aastal 2020 väljastatud optsioonide alusvara asendamisel optsioonisaajatel õigus omandada Ekspress Grupi aktsiaid.

Kinnitada ASi Ekspress Grupp aktsiaoptsiooniprogramm kogumahus kuni 371 000 optsiooni tähtajaga mai 2023, mis võimaldab Ekspress Grupil täita 17.12.2021. a sõlmitud Geenius Meedia OÜ osade ostu-müügilepinguga võetud kohustuse.

Korralduslikud küsimused

Hääletussedeli ja kaasnevate dokumentide edastamine

Täidetud ja allkirjastatud hääletussedel ning kaasnevad dokumendid tuleb edastada e-postiga aadressil egrupp@egrupp.ee hiljemalt 11.02.2022 kella 9.00-ks.

  • Hääletussedel tuleb täita ja allkirjastada kas digitaalselt või omakäeliselt paberil.
  • Paberil täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli puhul tuleb isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks hääletussedel skaneerida ja edastada see e-postiga koos aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või isikutunnistus/ID-kaart) või selle isikuandmetega lehekülje koopiaga (näha peab olema ka dokumendi kehtivuskuupäev ja allkirjanäidis).
  • Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud hääletussedeli puhul ei pea aktsionär isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks lisadokumente edastama, kui isikusamasus on võimalik tuvastada digitaalse allkirja järgi (näiteks allkirjastades Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga).
  • Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles.
  • Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal tuleb esitada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Eesti äriregistris registreeritud juriidilisest isikust aktsionär registriväljavõtet esitama ei pea. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks registriväljavõttele esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku tehtud eesti- või ingliskeelsed tõlked. AS Ekspress Grupp võib pidada aktsionäri hääleõiguse tõendatuks ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib esindaja volitamiseks ja volituse tagasivõtmiseks kasutada ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee avaldatud blankette, mis on lisatud ka otsuste vastuvõtmise teatele  Nasdaq Balti börsi kodulehel (nasdaqbaltic.com).

Otsustega seotud dokumendid

Otsuste eelnõudega ja nendega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee ja Nasdaq Balti börsi lehel (https://nasdaqbaltic.com/).

Otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta küsimuste esitamine

Küsimusi otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta saab esitada e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani.

Küsimused ja vastused avalikustatakse Ekspress Grupi veebilehel www.egrupp.ee.

EG aktsiaoptsiooniprogramm mai 2023_EST

EG_otsuste eelnõud_EST 2022 02 11

Hääletussedel 2022 02 11

volikirja tagasiv6tmine EST- 11 02 2022

Volikiri EST- 11 02 2022